ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (2023-2024)

1ο Σχέδιο Δράσης: Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του Σχολείου.

Στόχος Βελτίωσης:
Στόχο της συγκεκριμένης δράσης αποτελεί η ενίσχυση της εξωστρέφειας της Σχολικής Μονάδας μέσω της
προβολής του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου της, καθώς και της ανάδειξης/διάχυσης καλών πρακτικών της.
Άξονας: Σχολείο και κοινότητα.
Συντονίστρια Δράσης: ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

2ο Σχέδιο Δράσης: Ο έφηβος ως ψυχοσωματική οντότητα. Σύγχρονοι προβληματισμοί

Στόχος Βελτίωσης:
Παρακολουθώντας τη σύγχρονη επικαιρότητα με τις δραματικές οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις οι οποίες
επιβαρύνουν τη σωματική και ψυχική υγεία των εφήβων και θέτουν υπό αμφισβήτηση τις αξίες και τις αρχές
τους, θελήσαμε μέσα από την επιμόρφωσή μας να διαμορφώσουμε ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο
αντιμετώπισης των νέων δεδομένων με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων.
Άξονας: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις.
Συντονίστρια Δράσης: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ