1. Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον/τη μαθητή/
  τρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
  και Γραμματεία, 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Χημεία,
  6) Αγγλικά. Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί δομή Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου της πολιτείας, για την
  οποία αποκλειστικά αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη
  νομοθεσία, είναι το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων
  και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας
  Εκπαίδευσης.
 2. Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που
  υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης, με συνέπεια
  την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να
  βελτιώσουν την απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα.
 3. Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης, η
  βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν
  την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής
  διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
  και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη
  βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. Η Ενισχυτική Διδασκαλία αρχίζει να λειτουργεί όπως
  ορίζεται από την σχετική εγκύκλιο έναρξης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και
  Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε σχολικό
  έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από
  την έναρξη των εξετάσεων. Η διάρκεια της διδακτικής
  ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. Η διδασκαλία
  των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις
  αργίες σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπό στοιχεία 79942/
  ΓΔ4/21-05-2019 (Β’ 2005), όπως ισχύει.
  Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας,
  καθορίζεται ως εξής:
 • Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία
  Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική και δύο (2) ώρες Αγγλικά.
  Σύνολο έντεκα (11) ώρες.
 • Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία
  Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο
  (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.
 • Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία
  Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο
  (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.